Eat Pray Love, Dear John & Charlie Brown Valentine @ NAP 2/14